- Diversen

Privacy policy

Medisch Pedicure Hermie Schipper-Bronk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Hermie Schipper-Bronk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Medisch Pedicure Hermie Schipper-Bronk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de mail.

 

Medisch Pedicure Hermie Schipper-Bronk

Email: schipper.hermie@gmail.com

 

 

 

Toestemming Privacy persoonsgegevens

 

Vanaf mei 2018 zal in alle lidstaten van de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaan gelden. Dit houdt in dat iedereen die persoonsgegevens opslaat en/of verwerkt, hiervoor toestemming moet vragen. Dat is dan ook de reden dat u bij mij in de praktijk een formulier krijgt waarop u deze toestemming kunt geven.                                                                                                                                                                                    Hoe vervelend dit ook is, zonder uw toestemming mag ik de gegevens niet noteren en kunnen hier ook consequenties aanhangen. Immers sommige gegevens kunnen van invloed zijn op de behandeling.                                                                                                                                                                        Indien u hier vragen over heeft, beantwoord ik ze graag tijdens de behandeling.

 

 

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden liggen ter inzage in mijn praktijk.

Waardse pedicures

In 2004 hebben een aantal collega's besloten een informatieve groep op te richten. Al de collega's komen uit Heerhugowaard en werken allemaal in een eigen praktijk. Met deze groep collega's komen we inmiddels 1x per kwartaal bij elkaar en wisselen we ervaringen uit. We vragen elkaar om advies, bezoeken gezamenlijk cursussen of vakbeurzen en bespreken nieuws vanuit de vakbranche.

Inmiddels hebben we een folder gemaakt welke verspreid is onder de huisartsen (praktijkondersteunenden) en podotherapeuten. U kunt hier om vragen. 

In juni 2009 heeft er in het vakblad (Podopost) een artikel over ons gestaan. Waardse pedicures regelen het zelf.  Een artikel waar wij met recht trots op zijn.

Met deze groep wisselen wij informatie uit en houden we onze vakkennis up to date, door middel van het volgen van na-scholing cursussen en themadagen.

Tevens nemen wij bij vakanties en ziektes voor elkaar waar.

 

HONK/Diazon

Aangesloten bij HONK: Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland / zorggroep Diazon, waardoor preventieve voetzorg voor diabetes patiënten mogelijk (deels) vergoed wordt.

Als u door de huisarts of praktijkondersteunende als Diabeet bent gescreend en u komt onder de ketenzorg te vallen, houdt dat in dat alleen de MEDISCH NOODZAKELIJKE handelingen door de basisverzekering wordt vergoed. Deze kosten dien ik in bij de ketenzorg Diazon.    

Wilt u een complete behandeling, dan zult u het cosmetische gedeelte zelf moeten bijbetalen. Dit is uw eigen bijdrage. Voor meer informatie verwijs ik u naar de "Handige Links"